Prace Doktorskie:

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rok:  2011
Autor:  Waligóra-Borek Katarzyna
Tytul:  Wpływ toksycznych zakwitów Nodularia spumigena na biologię ciernika (Gasterosteus aculeatus) z Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Tomasz F. Heese (Politechnika Koszalińska), prof. dr hab. Marcin Pliński (Wydział Oceanografii i Geografii UG)
Rok:  2011
Autor:  Zalewski Mariusz
Tytul:  Odpływ Wisłą związków azotu i fosforu na tle zmian produkcji pierwotnej rejonu Basenu Gdańskiego w latach 1975-2010
Promotor:  prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Wydział Oceanografii i Geografii UG), prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej)
Rok:  2010
Autor:  Magulski Rafał
Tytul:  Rtęć i radiacja słoneczna w indukcji stresu u organizmów planktonowych w warstwie powierzchniowej morza
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński (Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), prof. UG, dr hab. Adam Latała (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2010
Autor:  Panasiuk-Chodnicka Anna
Tytul:  Zmienność strukturalna i behawioralna Siphonophorae z Zatoki Admiralicji, Ocean Południowy
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzent:  prof. dr hab. Ryszard Ligowski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2010
Autor:  Pniewski Filip Franciszek
Tytul:  Aktywność fotosyntetyczna mikrofitobentosu równi pływowych Zatoki Aiguillon (Atlantyk, Francja) oraz bezpływowej strefy przybrzeżnej Zatoki Puckiej (Bałtyk, Polska) /Photosynthetic performance of microphytobenthos from the intertidal mudflats in Aiguillon (Atlantic coast, France) and non-tidal coastal shallows of Puck Bay (the Baltic sea, Poland)
Promotor:  prof. dr Gerard Blanchard (Université de La Rochelle), prof. UG, dr hab. Adam Latała (Instytut Oceanografii UG)
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Witkowski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi), prof. dr Sebastien Lefebvre (Université de Lille)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona, doktorat międzynarodowy
Rok:  2010
Autor:  Ponikowska Dominika
Tytul:  Nadtlenek wodoru i radiacja słoneczna w indukcji stresu oksydacyjnego sinic i okrzemek z Zatoki Gdańskiej
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Kwapuliński (Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), prof. UG, dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz (Instytut Oceanografii UG)
Informacja dodatkowa:  praca wyróżniona
Rok:  2010
Autor:  Sikorowicz Gabriela
Tytul:  Krótkookresowa zmienność N, P i Fe w wodzie morskiej generowana dopływem atmosferycznym i przemianami biogeochemicznymi pierwiastków limitujących produkcję pierwotną
Promotor:  prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny), prof. dr hab. Jerzy Bolałek (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2010
Autor:  Tarnowska Katarzyna
Tytul:  Genetic structure and physiological variation of a widespread European lagoon specialist Cerastoderma glaucum (Bivalvia) living in extreme environmental conditions
Promotor:  prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Instytut Oceanografii UG), prof. Jean-Pierre Feral (Université de la Méditerranée)
Recenzent:  prof. UG, dr hab. Jerzy Sell (Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii), prof. dr Herman Hummel (Nederlands Instituut voor Ecologie), dr Sophie Arnaud-Haond (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer); dr Didier Forcioli (Université de Nice)
Informacja dodatkowa:  doktorat międzynarodowy
Rok:  2009
Autor:  Bubak Iwona
Tytul:  Rozwój jezior w Borach Tucholskich w późnym glacjale i holocenie w świetle badań współczesnej i kopalnej flory okrzemkowej
Promotor:  prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak
Recenzent:  prof. dr hab. Lubomira Burchardt (nstytut Biologii Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), prof. dr hab. Marcin Pliński (Instytut Oceanografii UG)
Rok:  2009
Autor:  Chlebus Anna Natalia
Tytul:  Identyfikacja i modelowanie fal podgrawitacyjnych w strefie brzegowej morza
Promotor:  prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Stanisław Massel (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), prof. dr hab. Stanisław Musielak (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi)