Stopnie naukowe doktora habilitowanego Nauk o Ziemi (dyscyplina Oceanologia) nadane w Instytucie Oceanografii UG oraz od dnia 21.10.2011 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii UG 

strony: 1 | 2 |
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2016.03.11
Autor: Dorota Burska
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Materia organiczna w zawiesinie i w osadach Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.12.04
Autor: Magdalena Bełdowska
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.07.03
Autor: Jan Jędrasik
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Modelowanie i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.03.13
Autor: Agnieszka Herman
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.03.13
Autor: Luiza Agnieszka Bielecka
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu polskiej strefy południowego Bałtyku
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2015.03.13
Autor: Teresa Radziejewska
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Meiobenthos in the Sub-equatorial Pacific Abyss: A Proxy in Anthropogenic Impact Evaluation
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2013.03.15
Autor: Justyna Kopecka-Pilarczyk
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wpływ wybranych WWA oraz podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego na wybrane biomarkery w rybach morskich w eksperymentach laboratoryjnych
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2012.12.07
Autor: Anita Lewandowska
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2011.07.01
Autor: Barbara Witek
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Krótkookresowe fluktuacje fitoplanktonu w przybrzeżnej strefie Zatoki Gdańskiej
Data nadania stopnia doktora habilitowanego: 2011.06.10
Autor: Małgorzata Witak
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Zastosowanie biofacji okrzemkowych w rekonstrukcji ewolucji basenów sedymentacyjnych. Zapis zmian zasięgu holoceńskich transgresji i oddziaływania człowieka w południowej części Morza Bałtyckiego