Stachnik Magdalena

Tytuł: mgr
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ zanieczyszczeń na występowanie choroby nowotworowej (neoplazji) u małży w Zatoce Gdańskiej